Nyheder
15-05-2018
Sommerbadminton
13-04-2018
Finaletider

VedtægterVedtægterVedtægter for KIF Badmintonafdeling. Stiftet den 31. Januar 1937.§ 1. NAVN OG HJEMSTED

KIF Badminton er en afdeling under Karlslunde Idrætsforening (KIF), som har hjemsted i Karlslunde, Greve kommune. KIF Badminton er underlagt KIF's love og bestemmelser, men har egen bestyrelse og fører selvstændigt regnskab.

 

§ 2. TILSLUTNING TIL HOVED OG
SPECIALFORBUND.


KIF Badminton er gennem sit tilhørsforhold til KIF tilsluttet De Danske Skytte og Gymnastikforeninger (DGI). Endvidere er KIF Badminton gennem Sjællands Badmintonkreds (SKB'r) og Danmarks Badmintonforbund (DBF) tilsluttet Dansk Idrætsforbund (DIF). Gennem DBF er KIF Badminton tilsluttet " The International Badminton Federation".

 

§ 3. FORMÅL.

I en sportslig og venskabelig ånd at fremme interessen for badminton til gavn og glæde for medlemmerne.

 

§ 4. MEDLEMSKAB.

KIF Badminton optager aktive og passive medlemmer.

 

§ 5. ORGANISATION.

KIF Badminton ledes af: - Generalforsamling - Bestyrelse - Udvalg.

 

§ 6. GENERALFORSAMLING.

1. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

2. Enhver lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig, jf. dog § 16, stk 2.

3. Alle afdelingens medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Kun personligt fremmødte medlemmer, som er fyldt 16 år, har stemmeret.

4. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 16. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt dirigenten eller 10 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

5. I tilfælde af stemmelighed ved afstemning af et forslag, der ikke vedrører personvalg, bortfalder dette. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages omvalg. Er der stadig stemmelighed foretages lodtrækning.

6. Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, som skal underskrives af dirigenten og referenten.

 

§ 7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

1. Afdelingens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned i Karlslundehallerne.

2. Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i Karlslundehallerne, samt på badmintonafdelingens hjemmeside. Indkaldelsen skal angive generalforsamlingens dagsorden, der mindst skal indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. a. Formandens beretning / b. Udvalgsformændenes beretninger.

3. Regnskab.

4. Budgetforslag herunder fastsættelse af banekontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

7. Valg af udvalgsmedlemmer.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før datoen for Generalforsamlingen, og offentliggøres ved opslag i Karlslundehallerne mindst 1 uge før generalforsamlingen.


§ 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller mindst 10 % af
afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af motiveret dagsorden.

2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes snarest, og ikke senere end en måned efter at
begæring herom er fremsat. Indkaldelsen skal ske med mindst syv dages varsel ved opslag i Karlslundehallerne, samt på badmintonafdelingens hjemmeside.

3. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles den motiverede dagsorden, der har
foranlediget indkaldelsen.


§ 9. BESTYRELSE.

1. Mellem generalforsamlingen er bestyrelsen højeste myndig. Den varetager i forening afdelingens ledelse under hensyntagen til afdelingens tarv og økonomi og i overensstemmelse med formålet for afdelingens virke. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for forpligtelser indgået af Badmintonafdelingen

2. Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær. Formændene for seniorspilleudvalget,
ungdomsspilleudvalget, veteranspilleudvalget, motionistudvalget og 60+ udvalget.

3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen er mødt.

4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5. Bestyrelsen kan ansætte lønnet hjælp i henhold til godkendte budgetter.


§ 10. UDVALG.

1. Til gennemførelse af afdelingens idrætslige aktiviteter er der under ledelse af de i bestyrelsen
indvalgte udvalgsformænd - nedsat fem faste udvalg: Seniorspilleudvalg, ungdomsspilleudvalg, veteranspilleudvalg, motionistspilleudvalg og 60+ udvalget.

2. Udvalgene kan disponere økonomisk indenfor rammer og efter retningslinier fastlagt af bestyrelsen.


§ 11. VALG.

1. Ethvert medlem som er fyldt 18 år, kan vælges til afdelingens bestyrelse og til suppleanter for
bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

2. Bestyrelsens medlemmer vælges særskilt for 2. år. Formand, sekretær, formand for seniorspilleudvalg og formand for 60+ udvalget afgår de lige år. Næstformand, kasserer, formand for ungdomsspilleudvalget, formand for veteranspilleudvalget og formand for motionistudvalget afgår de ulige år.

3. Suppleanter (2) vælges for 1. år.

4. Revisorer (2) og revisorsuppleant vælges for 1. år.

5. Udvalgsmedlemmer, normalt 4 til seniorspilleudvalget, 6 til ungdomsspilleudvalget, 4 til veteranspilleudvalget, 4 til motionistudvalget og 4 til 60+ udvalget, vælges for 1 år. Afgår udvalgsmedlemmer i utide, supplerer udvalgene sig successivt.


§ 12. ØKONOMI OG REGNSKAB.

1. Afdelingens regnskab løber fra 1. maj til 30. april.

2. Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens midler.

3. Det reviderede regnskab kan rekvireres ved mail til Badmintonafdelingens kasserer 8 dage før datoen for Generalforsamlingen.Desuden fremlægges regnskabet skriftligt til generalforsamlingen.

4. Bestyrelsens forslag til budget kan rekvireres ved mail til Badmintonafdelingens kasserer 8 dage før datoen for Generalforsamlingen. Desuden fremlægges budgettet skriftligt til Generalforsamlingen.


§ 13. KASSEREREN.

Kassereren er ansvarlig for de ham betroede midler, og han må ikke have større kassebeholdning end afdelingens kasseforretning normalt nødvendiggør, overskydende beløb skal indsættes i bank, sparekasse eller på postgiro.


§ 14. REVISORER.

De valgte revisorer skal talmæssigt og kritisk gennemgå årsregnskabet og de
dertil hørende bilag, samt kontrollere beholdningernes tilstedeværelse. De kan
foretage anmeldte som uanmeldte revisioner.


§ 15. BANEKONTINGENT.

1. Retningslinier for banerettigheder og opkrævning af banekontingent fastsættes af bestyrelsen.

2. Til brug for turneringer, klubmesterskaber, udvalgs-og træningsarrangementer m. v. kan bestyrelsen disponere over alle baner, uanset at der er betalt banekontingent. Dette på en
hvilken som helst dag om ugen, dog med den begrænsning at der kun kan disponeres over den samme dag højst 3 gange i løbet af en sæson.


§ 16. VEDTÆGTSÆNDRINGER.

1. Afdelingens vedtægter kan kun ændres på en ordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer kræver ¾ af de afgivne stemmer.

2. Afdelingen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling. Mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og heraf skal 4/5 af de
afgivne stemmer være for en opløsning. Er forsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, som vil være beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Der skal dog være 4/5 af de afgivne stemmer for opløsning.

3. I tilfælde af opløsning tilfalder afdelingens aktiver og formue KIF.Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 12. Maj 1987.

Ændret og vedtaget på Ordinær Generalforsamling den 27. maj 2013.

Ændret og vedtaget på Ordinær Generalforsamling den 19. maj 2014.

Ændret og vedtaget på Ordinær Generalforsamling den 20. maj 2015.

Ændret og vedtaget på Ordinær Generalforsamling den 30. maj 2016.